Generelle forretningsbetingelser for HVN

1. Anvendelse
Nærværende betingelser er gældende for alle kunder der benytter enhver form for service eller et af de produkter HVN, tilbyder.
Betingelserne omfatter webhotel og/eller e-mail-løsning (herefter betegnes disse to ydelser samlet som hosting), serverleje, serverparkering eller domæneydelser hos HVN. HVN fungerer alene som formidler af kundens erhvervelse af internetdomænet. Kunden er til enhver tid underlagt de vilkår, der fastsættes af den gældende navnemyndighed (For tiden DK-Hostmaster, der er underlagt DIFO). Denne myndigheds almindelige betingelser gælder for registreringen. Navnemyndigheden opkræver en vedligeholdelsesafgift, der betales af kunden.
.
2.2 Hosting
Oprettelsen af hosting hos HVN giver automatisk mulighed for at etablere en hjemmeside. Anvendelsesmuligheder og rådighedsplads afhænger af den valgte abonnementstype. Oprettelse af hosting sker senest 2 arbejdsdage efter HVN har modtaget en skriftlig godkendelse af aftalen enten via mail eller brev.
HVN tillader som hovedregel enhver information, der ikke er i strid med dansk lovgivning. HVN er dog til enhver tid berettiget til at afvise specielle indholdstyper. (En speciel indholdstype er f.eks. pornografi).

2.2.1 Specielle indholdstyper
Erotisk, pornografisk materiale og ulovligt materiale (billeder eller musik der ikke er behæftet med et behørigt ejerrettighedsforhold) må ikke forefindes på nogen af HVNs webservere. Dette måtte være billeder, filmklip eller sågar hyperlinks til billeder eller tilsvarende materiale.

HVN er i alle tilfælde enerådigt bestemmende i sager hvor specielt materiale skal placeres i en eller flere af de ovennævnte kategorier.
Ved ekseptionnelt meget trafik/belastning vil HVN, af hensyn til vores andre kunder, kontakte den pågældende kunde med henblik på en klarlægning af trafikken og en undersøgelse af det belastende website. HVN forbeholder sig i den forbindelse ret til, kortvarigt, at suspendere kundens website, samt at opkræve yderligere betaling for trafikforbrug efter nærmere specifikation. I særlige tilfælde kan der indgås en specialaftale.

Særaftaler og andre specielle forhold skal altid aftales skriftligt med HVN og enhver aftale er kun gældende såfremt der foreligger en underskrevet, skriftligt aftale mellem HVN samt den involverede samarbejdspartner/kunde.

HVN forbeholder sig ret til at opkræve et ekstraordinært beløb for trafikforbrug ved overtrædelsen af vores betingelser omkring specielle indholdstyper og brug af HVN webhotel og serverydelser. Priser herfor kan oplyses ved kontakt til HVN. HVN vil uden varsel nedtage og lukke domæner, webhoteller eller servere der overtræder dette, årsagen til nedlukningen kan oplyses ved kontakt til HVN.

Det skal bemærkes at forudbetalte abonnementer ikke refunderes i tilfælde af misligholdelse af enhver art.

2.3 Abonnementets varighed
Abonnementet løber indtil det skriftligt opsiges og faktureres i henhold til den til enhver tid gældende pris.

2.4 Ændring af abonnement
Et abonnement kan til enhver tid ændres uden tillægsbetaling til en abonnementstype med en højere pris. Et eventuelt allerede forudbetalt abonnement vil herved blive modregnet i prisen på det nye abonnement. Ændring til en abonnementstype med en lavere pris kan kun ske med udgangen af abonnementsperioden. Samtidig opkræves kunden et mindre nedgraderingsgebyr.

2.5 Omkostninger der påhviler kunden
Omkostninger vedrørende telekommunikation mellem kunden og HVNs opkoblingspunkt betales af kunden. HVN har intet med dette at gøre og har derfor ikke support for det, der henvises til kundens teleoperatør (Internetudbyder).

2.6 Domæneregistrering
Ved domænebestilling erklærer kunden at registranten er indforstået med at brug af domænenavnet ikke krænker tredjeparts navne- eller varemærkerettigheder eller i øvrigt må formodes at stride mod dansk lovgivning. Ved fejlbestilte domæner tilbagebetales registreringsgebyret ikke, dog kan domænet ændres til andet hvis ikke HVN allerede har afgivet bestilling til DK-hostmaster. Dette er ikke gældende hvis HVN har foretaget fejlen, der vil registreringsgebyret udlignes med køb af det korrekte domæne.

2.6.1 Domæner, årligt gebyr
Til dækning af DK Hostmasters omkostninger betaler registranten en årsafgift på DKK 36,- ekskl. moms, der opkræves første gang 12 måneder efter opkrævningen af registreringsgebyret. Registranten (kunden) har pligt til senest 10 måneder efter registrering at meddele DK Hostmaster hvilken gyldig e-mail konto, der kan anvendes ved udsendelse af faktura via e-mail. Betaling af årsafgift skal foregå via PBS eller andet elektronisk medie foreskrevet af DK Hostmaster. Betalt årsafgift giver registranten ret til løbende at få ændret i databaseoplysninger om domænet uden yderligere betaling, herunder f.eks. skift af navneservere eller ændringer i selskabs- eller personoplysninger. Første årsafgift er betalt forud gennem registreringsgebyret til HVN.
Der henvises i øvrigt til DIFO's gældende regler for domæneregistrering på adressen: www.difo.dk.

3. Indgåelse
Ved tilmelding forpligter kunden sig til at opgive korrekt navn, adresse, postnummer, telefonnummer samt e-mail adresse, hvis en sådan haves. Privatpersoner skal være myndige og opgive fødselsdato. Er kunden ikke myndig, tilsendes kontrakt til underskrivelse af værge. Virksomheder og selskaber skal opgive virksomhedens navn samt CVR-nummer.
HVN forpligter sig til at behandle alle oplysninger om kunden fortroligt, dog er HVN berettiget til at udlevere kundens navn, adresse og telefonnummer til et af IT-Brancheforeningen nedsat organ vedrørende misbrug af Internettet.
HVN forbeholder sig ret til at bruge abonnementsoplysningerne til udarbejdelse af generelle statistikker.
HVN er berettiget til at videregive krævede oplysninger til officielle navnemyndigheder, f.eks. DK Hostmaster, InterNIC og RIPE.

4. Opsigelse
En abonnementsperiode for hosting er på 12 måneder, med mindre andet er skriftligt aftalt. Abonnementer kan kun opsiges skriftligt med 1 måneds varsel til udløb af en abonnementsperiode. Såfremt kunden ikke skriftligt opsiger sit abonnement ved udløbet af en abonnementsperiode, gentegnes dette automatisk med samme vilkår som det oprindeligt indgåede abonnement.
Fra HVNs side kan abonnementet til enhver tid opsiges med 1 måneds varsel. Eventuel refusion af forudbetalte beløb sker forholdsmæssigt.
Flyttes domænet til en anden udbyder, nedtages alle services tilknyttet domænet. Ønsker kunden fortsat at beholde en eller flere services, skal dette meldes skriftligt til HVN senest en uge før flytningen. I så fald fortsætter abonnementet til uændret pris med de aftalte services.
Foretager HVN væsentlige ændringer af forringende art i kundevilkårene, kan kunden opsige abonnementet med én måneds varsel. Forudbetalt abonnement vil i sådanne situationer blive tilbagebetalt.
Abonnementet må på ingen måde anvendes til at opnå uautoriseret adgang til systemer tilsluttet Internettet. Bliver HVN vidende om sådanne aktiviteter eller andre kriminelle forhold, dette uanset hvilket lands love, der ligger til grund for lovbruddet, vil abonnementet uden varsel blive lukket, og alle relevante oplysninger vil blive videregivet til danske myndigheder i det omfang, der foretages undersøgelser efter dansk ret. HVN vil ligeledes kunne opsige abonnementet uden varsel, såfremt kunden ikke overholder kundevilkårene, gør sig skyldig i spild eller misbrug af de i forbindelse med Nettet tilstedeværende ressourcer, forstyrrer Nettets funktion, overtræder den til enhver tid gældende net etikette, fx afslører andre menneskers private forhold eller via sin adfærd generer andre brugere af Internet.
Data fra hjemmesider og mailsystemer vil ved et abonnements opsigelse blive slettet 30 dage efter abonnementets ophør.

5. Kundens forpligtelser
Kunden forpligter sig til at overholde dansk lovgivning. Ved misbrug af abonnementet, herunder ved uetisk opførsel på nettet, samt andre forhold beskrevet i pkt. 4, vil abonnementet blive spærret. Kunden vil samtidig blive pålagt et servicegebyr der minimum består af 1 servicetime á 995,00kr. Genåbning sker først, når HVN har sikret sig, at gentagelser ikke vil ske. Misbrug herefter vil medføre ophævelse af abonnementet uden yderligere varsel og uden mulighed for tilbagebetaling af abonnement. Spam anses for misbrug af abonnementet.

Ved oprettelse af domænenavn indestår kunden for, at han har retten til det pågældende navn, og kunden friholder HVN for ethvert ansvar, der måtte følge af, at kunden ved oprettelse eller anvendelse af domænenavn krænker andres rettigheder herunder varemærkerettigheder.

Kunden skal til enhver tid sikre sig mod at data og andre informationer går tabt eller forvanskes ved løbende at tage back-up kopier af indholdet på den tildelte serverplads. HVN har etableret daglige back-up procedurer, men tager det forbehold, at kundens data og informationer ikke kan retableres efter et systemnedbrud.

Kunden skal selv tilmelde sig til søgemaskiner (f.eks. Jubii og AltaVista m.f), hvis dette ønskes.
Ved flytning af et domæne til HVN medflyttes den nuværende hjemmesides indhold samt e-mail adresser ikke. Dette kan dog gøre mod timebataling.

6. Kundens erstatningsansvar
Ved misligholdelse af abonnementet er kunden erstatningspligtig overfor HVN efter dansk rets almindelige regler herom.

7. Adresseændringer og lign.
Såfremt kunden flytter eller de oprindeligt opgivne oplysninger af anden grund ændres, skal kunden give HVN skriftlig besked herom, enten via brev eller e-mail.

8. Ansvarsfraskrivelse

8.1 Drift
HVN er ikke ansvarlig for tab eller skade som følge af afbrydelser eller forstyrrelser i HVNs ydelse. HVN fraskriver sig på samme måde ansvaret for afbrydelser eller forstyrrelser, der kan tilskrives TDC (Tele Danmark) eller andre leverandørers forhold. HVN fraskriver sig ansvaret for informationer hentet fra eller brugen af Internettet.

8.2 Produktansvar
I forbrugerforhold ifalder HVN ansvar efter dansk rets almindelige regler om produktansvar, dog således at HVN ikke ifalder ansvar for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab. HVN er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom, løsøre eller andre formuegoder. Det samme gælder for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab. HVN er ikke ansvarlig for data i den elektroniske postkasse eller data liggende på kundens hjemmeside.

8.3 Force majeure
HVN fraskriver sig ansvar for force majeure forhold.

8.4 Ansvar
Kundens brug af et HVN abonnement sker i enhver henseende på eget ansvar.
HVN påtager sig intet ansvar for indholdet, det være sig rigtigheden, lovligheden, lødigheden m.m. af de informationer, som kunden modtager eller afgiver via Internet. HVN kan således ikke drages til ansvar for tab - hverken direkte eller indirekte -, immaterielle krænkelser eller andre forhold opstået som følge af brug af information fundet på Internet. HVN kan ikke drages til ansvar for tab eller andre forhold opstået som følge af manglende adgang til tjenester eller information på Internet. Dette gælder, uanset om den manglende adgang skyldes systemnedbrud, andre forhold hos HVN eller force majeure, herunder også strejke og lockout. HVN påtager sig intet ansvar for tab af personlige data og installeret software m.m. i forbindelse med kundens brug af abonnementet og hertil knyttede ydelser.

HVN påtager sig intet ansvar for uvedkommendes adgang til kundens data og systemer. Kunden er selv ansvarlig for alle eventuelle omkostninger opstået i relation til bestilling af ydelser via Internet og brug af betalingssystemer tilknyttet Internet.

8.5 Domæner
HVN er ikke og kan ikke gøres ansvarlig, hvis et ønsket domænenavn ikke kan registreres. Størstedelen af alle nyregistrerede domæner bliver registreret efter ”først til mølle” – princippet, og HVN kan derfor ikke gøres ansvarlig for eventuelle forsinkelser i bestillingen og er derfor ligeledes heller ikke ansvarlig for, at et domæne i sjældne tilfælde kan blive registreret til en trediepart.

9. Varsling af ændringer
HVN kan varsle ændringer af aftalen via e-mail til den e-mail adresse, kunden oplyser ved bestillingen af abonnementet. HVN kan ændre aftalen med et varsel på en måned.
Kunden kan skriftligt opsige aftalen til ikrafttrædelsen af de nye aftalevilkår. Kundens opsigelse skal i så fald være afgivet senest 14 dage før ikrafttrædelsen af de nye aftalevilkår. Ændringer af rent begunstigende karakter kan gennemføres uden forudgående varsel. HVN kan ophøre med at tilbyde hosting med 3 måneders varsel til en måneds udgang. HVN kan overdrage den tekniske drift af hosting ydelsen til tredjemand, såfremt dette kan ske på uændrede vilkår for kunden.

9.1 Ændring af kundevilkår
HVNs kundevilkår kan af HVN ændres med et varsel på 30 dage med virkning fra den første i en måned. Eventuelle tvister skal afgøres ved almindelig dansk domstol.

10. Database, PHP4, ASP og CGI adgang
HVN stiller alene ydelserne til rådighed for kunden på dennes webhotel og er efter ydelsernes aktivering ikke forpligtet til at yde kunden yderligere support,
Ydelserne må alene anvendes i forbindelse med kundens hostede løsninger hos HVN.

Anvendelsen af tillægsydelserne skal ske med mindst muligt CPU-forbrug på HVNs servere. HVN forbeholder sig ret til at begrænse kundens CPU-forbrug eller standse igangværende processer, når dette er krævet af hensyn til sikkerheden og driften af HVNs servere.

HVN henstiller, at behandlingen af store datamængder sker offline hos kunden. Benytter kunden gentagne gange uforholdsmæssigt meget CPU-tid, forbeholder HVN sig ret til efter nærmere vurdering at lukke for kundens adgang til ydelse(r). HVN vil i hvert tilfælde først rette henvendelse til kunden med anmodning om begrænsning af CPU-forbrug. Denne henvendelse vil ske på den e-mail-adresse, som kunden fik oplyst ved bestillingen af domænet.

10.1 Datatransport, scripts og programmer
HVN har almindeligvis fri trafik og fri adgang til CGI og andre scripts. Det forudsættes dog at der ikke er tale om scripts, der belaster serveren mere end gennemsnitligt. HVN bestemmer enerådigt hvilke scripts der giver serveren for høj belastning. Der kan altid være tale om spidsbelastning, men belaster et eller flere scripts serveren over længere tid skal scriptet slettes eller flyttes til en anden server. Kunden vil almindeligvis få tilbudt en dedikeret server til formålet.

11. Priser og betalingsbetingelser
Hostingen forudbetales løbende for 12 måneder ad gangen. Det er 1 times opdatering/support om mdr indeholdt i de 12 måneders hosting. Timer kan ikke overføres til efterfølgende måneder. Ved opdatering forstå ”rettelser af eksisternede materiale”. Indsættelse af nyt materiale faktureres med timepris. HVN forbeholder sig ret til at opkræve gebyr i forbindelse med ydelse af f.eks. ekstraordinær support og services, herunder f.eks. ændring af adgangskode i tilfælde, hvor kunden har glemt denne.

De til enhver tid gældende priser kan ses på HVNs website under hosting.
Skyldige beløb skal betales senest 8 dage fra fakturadato (forfaldsdagen). Ved forsinket betaling skal der betales renter i henhold til renteloven med diskontoen + 5 % p.a. fra forfaldsdagen.

Der opkræves rykkergebyr på DKK 50,- per rykker. Der afsendes tre rykkere med minimum 14 dages mellemrum, før sagen overgives til inkasso. Overgivelse til inkasso medfører et gebyr på DKK 100,-, samt nedlukning af kundens abonnement og/eller services hos HVN. Såfremt betaling med frigørende virkning har fundet sted, kan abonnementet eventuelt genåbnes mod et gebyr på DKK 500,00.

12. Specifikt for produkter købt hos HVN
Alle ydelser forudbetales for 3, 6 eller 12 måneder af gangen afhængig af produkttypen.

Produkterne aktiveres ikke før betaling er modtaget.

Alle fornyelser sendes ud 30 dage før udløb, betales der ikke for fornyelse inden udløb, vil det abonnement blive lukket ned. Se punkt. 11. Faktura udsendes via email eller brev. Det er kundens ansvar at sørge for at HVN altid har de rigtige oplysninger registreret, oplysningerne kan til enhver tid tilrettes ved fremsendelse af mail til HVN

Der tages forbehold for prisændringer, taste- og trykfejl. Alle oplyste priser er ekskl. moms med mindre andet er angivet.